MdM

Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz instytucjami kredytującymi.

Kto może się ubiegać o finansowe wsparcie?

„Mieszkanie dla młodych” to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania: lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:

 1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:

 1. rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
 2. zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania),

z chwilą uzyskania własności mieszkania (nie później, niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania), kredytowanego z zastosowaniem finansowego wsparcia.


Na nabycie jakiej nieruchomości można otrzymać dofinansowanie wkładu własnego?

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

 1. 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
 2. 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.


Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa?

Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:

 1. w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
 2. w złotówkach,
 3. na okres co najmniej 15 lat,
 4. na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz instytucji kredytujących uczestniczących w programie „Mieszkanie dla młodych” – kliknij tutaj.

Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?

Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako:
10 % – dla rodzin bez dzieci
lub
15% – dla rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem
z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej wyrażonej w liczbie m² nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m²) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej, wyznaczonego dla trzech rodzajów lokalizacji nabywanych mieszkań:

 1. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa – w przypadku tych miast,
 2. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku tych gmin,
 3. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak, niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku gmin sąsiadujących z miastem, będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Informacja kwartalna o wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, wyznaczonego dla wymienionych powyżej lokalizacji – kliknij tutaj.

Komu przysługuje dodatkowe finansowe wsparcie?

Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, które korzystają z programu „Mieszkanie dla młodych”, którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko. Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz. Kwota dodatkowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego.

Od kiedy będzie można skorzystać z MdM?

Wniosek o uzyskanie finansowego wsparcia w programie „Mieszkanie dla młodych” będzie można złożyć od 1 stycznia 2014 r. w instytucji kredytującej, która podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w sprawie stosowania finansowego wsparcia.

Nowe warunki programu Mieszkanie dla Młodych od 01.09.2015 r. wyglądają następująco:

PROGRAM MdM

BYŁO

OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2015

Dodanie rynku wtórnego

był tylko pierwotny

maksymalny limit ceny za m2 dla rynku wtórnego wynosi 0,9 ceny metra stanowiącego podstawę do wyliczania dofinansowania. Pierwotny bez zmian 1,1

Wyższa dopłata – 2 dzieci – dopłaty dla małżeństw oraz dla osób samotnie wychowujących

było 15 %

20 %

Wyższa dopłata – 3 dzieci – dopłaty dla małżeństw oraz dla osób samotnie wychowujących

było 15 %

30 %

Posiadanie innych nieruchomości

nie można być właścicielem nieruchomości

Można posiadać inne nieruchomości przed wnioskowaniem o MdM – dla małżeństw wychowujących co najmniej trójkę dzieci oraz dla osób samotnie wychowujących co najmniej trójkę dzieci

Zwiększenie metrażu

było 50 m2,

podwyższenie z 50m2 do 65 m2 PU dla małżeństw wychowujących co najmniej trójkę dzieci oraz dla osób samotnie wychowujących co najmniej trójkę dzieci

Podwyższenie wieku kredytobiorcy

było do 35 rż.

zniesienie maksymalnego wieku 35 lat dla małżeństw wychowujących co najmniej trójkę dzieci oraz dla osób samotnie wychowujących co najmniej trójkę dzieci

Akceptowanie na rynku pierwotnym spółdzielni

byli deweloperzy (spółdzielnie- z ograniczeniami w zapisach dotyczących ustalania ceny mieszkania)

akceptujemy umowy na rynku pierwotnym ze spółdzielniami (nawet kiedy jest zapis że ostateczna cena lokalu ustalona zostanie po zrealizowaniu inwestycji).

Nie trzeba być członkiem spółdzielni.

Wypłaty dofinansowania

po akcie notarialnym w sytuacji, gdy budynek był oddany do użytkowania a Klienci nie podpisali umowy deweloperskiej                            

zniesienie wymogu obowiązku wypłaty dofinansowania przed aktem notarialnym.

Dodanie Współkredytobiorcy

było ograniczenie  współkredytobiorców do zstępnych i wstępnych, rodzeństwa, ojczyma, macochy, teściów

zniesienie ograniczenia współkredytobiorców do zstępnych i wstępnych, rodzeństwa, ojczyma, macochy, teściów na rzecz każdej osoby zaakceptowanej przez Bank, która może podnieść zdolność kredytową

Wcześniejsza nadpłata kredytu

wcześniej całkowita spłata kredytu była powodem zwrotu dofinansowania

nadpłata w ciągu 5 lat przewyższająca otrzymaną kwotę dofinansowania oznacza oddanie dofinansowania*

* kwota wyliczona zostanie proporcjonalne jako iloczyn otrzymanej kwoty oraz wskaźnik równy ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.